top of page
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
b6bfb806-e2cf-43de-824c-51b2e68d0335.png

Batxillerat

Internacional

Institut Moisès Broggi

L'IB VAL LA PENA?

  • Instagram

Procés de Selecció

          2022                                                     2023

1.

Preinscripció proves

2.

Proves

3.

Entrevistes

4.

Aspirants admesos

23/02

01/03 - 12/03

19/03

18: 30 - PORTES OBERTES
PREINSCRIPCIONS
PROVES D'ACCÉS

01

Què es el Batxillerat Internacional?

The Speakers

El Batxillerat Internacional al Moisès Broggi és un programa de dos anys en els que es cursen el Programa Diploma i el batxillerat LOMCE a la vegada.

L’IB té com a finalitat oferir millors oportunitats que altres programes per tal de formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, que estiguin motivats per tal d’assolir les seves metes. El perfil de la comunitat d’aprenentatge de l’IB és l’expressió d’un ampli ventall de capacitats i responsabilitats humanes que van més enllà de l’èxit acadèmic.

El centre ofereix les vies del batxillerat social i científic-tecnològic. El currículum del Programa del Diploma de l’IB inclou, d’una banda, sis matèries (tres a nivell mitjà i tres a nivell superior), de les quals l’alumne s’examina al final del segon any. D’altra banda, s’han de fer tres components troncals obligatoris, que són: Teoria del Coneixement, Monografia i Creativitat, Activitat i Servei (CAS). 

03

Com s'evalua?

En el PD, l’IB s’avalua utilitzant tant l’avaluació interna com l’externa: 

  • L’avaluació externa: Els exàmens constitueixen la base de l’avaluació en la majoria de les matèries. Això és degut als seus alts nivells d’objectivitat i fiabilitat. També inclou la Monografia, l’assaig de Teoria del Coneixement i el treball escrit de literatura espanyola.

  • Avaluació interna: En la majoria dels cursos s’utilitza l’avaluació per part del professor. Es realitza principalment a finals del primers curs i durant el segon curs.

L’assoliment de l’alumne en cada una de les assignatures s’avalua en funció d’una escala de qualificacions de l’1 (mínim) al 7 (màxim). En el diploma de l’IB, el màxim que es pot obtenir com a qualificació combinada de Teoria del Coneixement i la Monografia és 3. La puntuació total màxima en el PD és 45.

04

Com es puntua?

Speakers
Agenda

Vídeos

01

Què és el Batxillerat Internacional?

The Speakers

01

Què és?

ib-world-school-logo-1-colour-rev.png

El Batxillerat Internacional al Moisès Broggi és un programa de dos anys en els que es cursen el Programa Diploma i el batxillerat LOMCE a la vegada.

L’IB té com a finalitat oferir millors oportunitats que altres programes per tal de formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, que estiguin motivats per tal d’assolir les seves metes. El perfil de la comunitat d’aprenentatge de l’IB és l’expressió d’un ampli ventall de capacitats i responsabilitats humanes que van més enllà de l’èxit acadèmic.

El centre oferta 25 places pel curs 2021-22 amb una oferta formativa de dos currículums: científic-tecnològic i social. El currículum del Programa del Diploma de l’IB inclou, d’una banda, sis matèries (tres a nivell mitjà i tres a nivell superior), de les quals l’alumne s’examina al final del segon any. D’altra banda, s’han de fer tres components troncals obligatoris, que són: Teoria del Coneixement, Monografia i Creativitat, Activitat i Servei (CAS). 

426360_orig.png

02

Què oferim?

03

Com s'evalua?

70009f1d-57e6-410f-8035-1386a019d4a9.png

En el PD, l’IB s’avalua utilitzant tant l’avaluació interna com l’externa: 

  • L’avaluació externa: Els exàmens constitueixen la base de l’avaluació en la majoria de les matèries. Això és degut als seus alts nivells d’objectivitat i fiabilitat. També inclou la Monografia, l’assaig de Teoria del Coneixement i el treball escrit de literatura espanyola.

  • Avaluació interna: En la majoria dels cursos s’utilitza l’avaluació per part del professor. Es realitza principalment a finals del primers curs i durant el segon curs.

L’assoliment de l’alumne en cada una de les assignatures s’avalua en funció d’una escala de qualificacions de l’1 (mínim) al 7 (màxim). En el diploma de l’IB, el màxim que es pot obtenir com a qualificació combinada de Teoria del Coneixement i la Monografia és 3. La puntuació total màxima en el PD és 45.

662737ba-978a-4ea0-849d-c66133fc3c66.JPG

04

Com es puntua?

The Venue
Contact Us

Preguntes freqüents

1. Els estudis del batxillerat internacional són impartits en anglès?

No. La llengües vehiculars són el català i el castellà. Es poden emprar materials i/o llibres en anglès, però aquesta no serà la llengua d’impartició. Les proves externes es poden realitzar en castellà, anglès o francès.

2. Quantes assignatures es cursen? A quins nivells?

L’alumnat ha de cursar un total de 6 matèries IB, 3 a nivell mitjà i 3 a nivell superior. La diferència entre els nivells és el nombre d’hores setmanals i alguns components d’avaluació. A aquestes matèries s’han d’afegir les LOMCE.

3. Com es fa l’avaluació de l’alumnat de l’IB?

El PD té diversos components d’avaluació que es duen a terme al llarg dels dos anys. La part més forta són les proves externes a final del segon curs (durant el mes de maig). Aquestes proves sumen entre un 70 i un 80% de la nota sobre 7. Cada assignatura pot tenir de dues a tres proves, depenent del nivell que es cursa (mitjà o superior). També hi ha una avaluació interna en la qual hi ha a la vegada diversos components: investigacions internes, orals individuals i/o treballs escrits.

4. Què són els components troncals?

Els components troncals de l’IB són tres: la Monografia, el CAS (Creativitat, Activitat i Servei) i la Teoria del Coneixement. S’han de superar per tal d’obtenir el Diploma.

5. Com puc accedir a realitzar aquests estudis al Moisès Broggi?

Prèvia a la formalització de la matrícula, l’alumnat haurà de realitzar una preinscripció telemàtica per poder tenir accés a tot el procés de selecció de l’IB. Es realitzarà una prova de competències de 4t d’ESO, amb continguts de, llengua catalana i matemàtiques. L’alumnat interessat en cursar l’IB haurà d’acreditar aquest dia l’expedient acadèmic de 1r a 3r d’ESO amb una qualificació mitjana de 8 o superior. L’alumnat que superi la prova de selecció passarà a l’última fase, que serà una entrevista personal (parcialment en anglès). Aquesta entrevista personal amb el candidat es realitzarà per determinar les habilitats i sensibilitats de l’alumne cap als principis de l’IB. També es realitzarà una part de l’entrevista amb la família, per tal de valorar el seu recolzament envers el candidat. Si l’alumnat pot acreditar un títol oficial d’anglès (First Certificate, Advanced, B2, C1) quedarà exempt de fer la part en anglès. Finalment es publicarà la llista amb els alumnes que han superat totes les fases per ordre de baremació i fins a arribar a esgotar les places ofertades pel centre. En el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne haurà d’estar en possessió de l’expedient acadèmic de l’ESO.

6. Puc entrar al segon any si he cursat primer de batxillerat LOMCE?

No, el PD s’ha de cursar durant dos anys sencers per tal de garantir el nombre d’hores lectives de les diferents matèries.

7. Hi ha un límit de zona geogràfica per poder accedir a aquests estudis?

No, no hi ha cap limitació geogràfica ni zona preferent.

8. L’alumnat del Broggi té preferència?

No, tothom parteix de les mateixes condicions. Ser alumne d’ESO al Broggi no garanteix una plaça a l’IB.

9. El Programa del Diploma (PD) sembla implicar una càrrega molt forta de treball per a l’alumne. Quins avantatges té?

Els graduats del PD expressen que la seva participació en aquest diploma els ha donat les eines necessàries per tal d’obtenir bons resultats a la universitat i aprofitar al màxim les seves oportunitats en l’educació terciària. En particular, comenten que senten que estan preparats i confiats, que tenen les habilitats d’investigació necessàries, saben administrar el seu temps i estan disposats a fer-se responsables del seu propi aprenentatge. El que és més important, han desenvolupat la comprensió del món que els envolta, i les seves responsabilitats al respecte, i han adquirit les habilitats necessàries per assolir les dificultats de la vida. A l’IB sovint es fan servir diferents frases per tal de descriure aquestes característiques i capacitats, com ara: “aprendre a aprendre”, “aprenentatge durant la vida”, “pensadors crítics i solidaris”, i “participants informats en els assumptes locals i mundials”.

10. El PD implica una gran càrrega de tasques per fer a casa?

En general, els cursos de l’IB són més exigents que els cursos normals d’educació secundària i és probable que els alumnes hagin de realitzar més tasques a casa. No obstant, el desafiament no sempre radica en la quantitat de treballs assignats sinó en la qualitat de les tasques i el compromís dels alumnes en relació amb el treball. En aquest sentit, el benefici addicional és que els alumnes assumeixen una major responsabilitat del seu propi aprenentatge, a la vegada que assoleixen habilitats valuoses quant a l’administració del temps i l’organització. Els alumnes del PD no han de renunciar a altres aspectes importants d’aquesta etapa de la seva vida. Poden seguir fent esports, participant en activitats extra curriculars, teatre, música, etc. Aquestes activitats s’incorporen al PD mitjançant el component obligatori Creativitat, Acció i Servei (CAS)

11. L’alumnat de l’IB ha de fer la selectivitat?

Sí, tots els nostres alumnes es presentaran a les PAU. Tanmateix, si un alumne ha superat el Programa Diploma pot sol·licitar a la UNED la convalidació de la seva titulació via estudis estrangers i, a continuació, accedir a la universitat que desitja. No obstant, aquesta segona opció té el desavantatge del calendari. La convalidació i la seva equivalència amb les PAU arriba quan el període de preinscripció del juliol ha finalitzat.

12. L’alumnat de l’IB té doble titulació?

Sí. Té la titulació del batxillerat LOMCE i la titulació del Programa Diploma del Batxillerat Internacional.

13. El PD, en ser un programa de batxillerat singular, té algun cost?

Sí. L’alumne que cursi la doble titulació de l’IB i LOMCE haurà d’assumir unes despeses mensuals (90 euros) derivades, en el cas de l’IB, de la correcció externa dels exàmens i treballs i de la participació del centre en el projecte i, en el cas del batxillerat LOMCE, hi haurà un pagament a principi de curs en concepte de material fungible i sortides curriculars. Aquest és un preu públic, aproximadament una desena part del que significaria realitzar aquests estudis a un centre privat.

14. Quines universitats reconeixen el Programa Diploma?

L’IB treballa insistentment per tal d’assegurar-se que el PD sigui reconegut per les universitats de tot el món i els seus alumnes rebin ofertes competitives pels seus estudis superiors. Per tenir més informació sobre les Universitats que reconeixen el PD es pot accedir a l’enllaç següent: http://ibo.org/es/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countriesand-universities/ Enguany s’han gestionat i presentat 10 sol·licituds per estudiar a l’estranger, la majoria de les quals ja han rebut una o més ofertes de diferents universitats del Regne Unit, Estats Units i Holanda. El punt fort del nostre alumnat és que cursa dos batxillerats simultanis que es complementen i conformen un aprenentatge multidisciplinar.

Informació IB

Els altres centres públics que imparteixen l’IB són:

bottom of page